Provozní řád plavání kojenců, batolat a předškoláků

v objektu bazénu u Základní školy Bystřice 848, 739 95 Bystřice

 

Provozovatel: Bc. Daniela Javorská, certifikovaný instruktor plavání kojenců, batolat a předškoláků,  IČO: 07144865, Nebory 497, 73961 Třinec

Majitel a provozovatel bazénu:  Obec Bystřice, se sídlem Bystřice 334, 739 95, IČO:00296562

Zodpovědná osoba: Bc. Daniela Javorská IČO:07144865

Provozní doba:

Pondělí 9:00 – 12:00, v této době je bazén včetně potřebného zázemí vyčleněn pouze pro plavání kojenců a batolat a není možný souběh dalších činností, které s tímto kurzem přímo nesouvisejí.

Praktické všeobecné informace:

Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat provozní řád a bezpečnostní pokyny.

Tento řád dostane každý účastník kurzu emailem a bude i k nahlédnutí na recepci bazénu. Rodič je po celou dobu lekce odpovědný za své dítě!

Základní informace o kurzu:

Kurzy jsou vedeny instruktory, kteří vlastní osvědčení o získání kvalifikace, vydané na základě akreditace MŠMT ČR.

Plavání rodičů s dětmi provozujeme od ukončeného 12 měsíce věku dítěte do 6 let.

Kurz má 8 lekcí a probíhá 1x týdně. Délka lekce je 40 minut, z toho 10 minut je rozcvička na suchu.

Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a schopností. O rozdělení rozhoduje instruktorka.

Na 1 dítě se z kapacitních důvodů může lekce v bazénu účastnit pouze 1 dospělý.

V prostoru bazénu budou probíhat dvě lekce najednou. V jedné lekci s jedním instruktorem maximálně 8- 9 dětí. Pro plavání dětí je vyhrazena část bazénu s max. hloubkou vody 130 cm.

Očista prostředí:

Všechny prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, včetně ploch, které přicházejí do kontaktu s dětmi, musí být před každou výukovou hodinou důkladně vyčištěny s použitím čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem; k dezinfekci pomůcek a bazénu lze použít jen takové přípravky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště (např. kojenecká a novorozenecká oddělení nemocnic); přípravky se musí střídat podle zastoupené aktivní účinné látky a při jejich aplikaci se musí dodržovat předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií – očista prostředí je zajištěna smluvně a bude prováděna provozovatelem bazénu. Provozovatel kurzu před zahájením lekce provede kontrolu provedeného úklidu a používaných desinfekčních prostředků.

Úhrada kurzovného:

Zájemce se zavazuje uhradit zálohu ve výši 600 Kč před zahájením kurzu a doplatek vypočítaný dle aktuální ceny kurzu nejpozději 5 dní před zahájením kurzu. Zaplacením zálohy je zájemce zařazen do kurzu. V případě nezaplacení doplatku v řádném termínu bude zájemce z kurzu vyřazen bez nároku na vrácení zálohy. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci.

Cena kurzu je 1.800,- a 9. lekce je náhradní, zdarma.

Organizace lekce:

Při vstupu do prostor plaveckého bazénu Bystřice si kočárek může rodič uzamknout do prostor ZŠ (dveře vlevo před vstupem do bazénu), klíč si vyzvedne na recepci bazénu.

Kočárky vyprázdněte, nenechávejte v nich žádné cenné věci. Za jejich ztrátu neneseme zodpovědnost!

Parkování pro auta je zajištěno na parkovištích v areálu ZŠ a bazénu Bystřice.

Rodič s dítětem se svlékne v šatně a zahalí se do osušky nebo se oblékne do županu. Plavky si obléká až po důkladném osprchování těla mýdlem. (rodič i dítě)

Osprchováním se dítě reflexivně vymočí. Pak oblékneme dítěti plavky s přiléhavou gumou kolem nohou.

Dítě musí mít do bazénu plavací plenu, nebo vhodné plavečky (vhodnost posoudí instruktorka).

V průběhu lekce jsou používány pomůcky a hračky k plavání určené – jsou dobře omyvatelné, nepoškozené a v souladu s požadavky § 22 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Hračky jsou vždy po skončení kurzu důkladně očištěny, vydesinfikovány a omyty pitnou vodou a následně jsou uloženy v přenosné uzavíratelné krabici (čistitelné a dezinfikovatelné) a instruktor si je následně odváží domů, kde jsou uloženy v místnosti suché a větratelné.

Přinášení a používání vlastních hraček v bazénu je zakázáno!

K přebalení dítěte využijte podložek určených k přebalování v šatně. Podložky jsou vydesinfikovány pro děti, proto na ně nestoupáme. Očista a desinfekce přebalovacích podložek probíhá vždy po ukončení kurzu v daný den, podložky jsou následně osušeny, uloženy, složeny a instruktor si je následně odváží domů ve vyčleněném plastovém boxu či jiném vhodném obalu. Požité pleny se vyhazují do odpadkových košů, které jsou k dispozici šatně a na WC. Při použití nočníku je nutné jeho obsah vylít do WC a nočník vypláchnout. Nočníky jsou po ukončení kurzu v daný den omyty a vydesinfikovány, uloženy v přenosné plastové označené krabici, kterou si lektor po ukončení kurzu odváží domů.

K desinfekci potřebných pomůcek a hraček používaných v rámci kurzu jsou používány vhodné přípravky např. Dezox, Desam GK, Mikasept extra a další. Přípravky jsou střídány dle účinné složky 1x měsíčně a při používání je vždy dodržen návod výrobce. V době konání kurzu je vždy k dispozici vhodný desinfekční přípravek pro možnost jeho okamžitého použití.

V šatně udržujte kolem sebe sucho, pořádek a čistotu. Chovejte se prosím k veškerému zařízení ohleduplně. Vaše děti si chtějí hrát v příjemném a neponičeném prostředí.

Po osprchování a oblečení do plavek může jít čekat k bazénu na stupínky a neruší skupinku v bazénu. Čeká na příchod svého lektora.

Po ukončení lekce se rodiče s dětmi přesunou do sprch a šaten.

Po osušení a oblečení se mohou přesunout do aklimatizační místnosti, kde mohou děti nakrmit v příslušných krmících židličkách. Aklimatizační místnosti se nacházení v šatnách ZŠ (místnost č. 1 a místnost č. 2 – vstup je z prostor chodby bazénu, po levé straně od dámské šatny. K dispozici je i koutek s hračkami. V každé aklimatizační místnosti je koberec, krmící židličky a hračky pro děti - toto vybavení zajištěnu provozovatel kurzu.

Vše je po kurzu očištěno a desinfikováno a buď uskladněno zabalené ve vyčleněném prostoru pro uložení těchto pomůcek, nebo odvážené domů ve vhodném obalu a uloženo ve vhodném prostoru pro skladování těchto pomůcek.

Další doprovázející osoby (babička, druhý rodič apod.) jsou také povinni řídit se provozním řádem. Do bazénu nemají přístup nemocné osoby a osoby trpící přenosnými nemocemi. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.

Za kvalitu vody odpovídá provozovatel. K úpravě bazénové vody je využívána chlorace, která je zajištěna elektrolýzou dávkovaného roztoku kuchyňské soli, případně dávkování prostředků na úpravu pH a koagulaci. Před zahájením plavání musí být zajištěno, aby celý obsah bazénu min. 1x prošel správně fungující úpravnou bazénové vody. Obsah volného chloru se musí pohybovat v hodnotách 0,2 – 0,4 mg/l, vázaný chlor nesmí být vyšší než 0,3 mg/l, teplota vody se pohybuje v rozmezí 28 – 32°C při teplotě vzduchu 28 – 30°C.

Před zahájením lekce provede instruktor s osobou odpovídající za provoz bazénu kontrolu kvality a teploty vody dle výše uvedeného. Pokud nebudou požadované hodnoty dodrženy, nebude plavání zahájeno. Provozovat kurzu plavání dětí bude rovněž požadovat k nahlédnutí výsledky rozborů vzorků bazénové vody, které budou odebrány oprávněnou laboratoří 1x měsíčně v průběhu kurzu plavání dětí, nejdříve hodinu po jeho zahájení.

Dodržování provozního řádu kontrolují lektoři namátkově.

 

 

Zpracoval: Bc. Daniela Javorská

Dne: 17. 10. 2018

Platnost: od schválení provozního řádu orgánem ochrany veřejného zdraví